Techninė informacija

ES galiojantis reikalavimai metaliniams dūmtraukiams

Įgyvendinant Europos Bendrijos tarybos direktyvą "Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais suvienodinimo" (89/106/EEC) Europos Sąjungos šalyse siekiama užtikrinti, kad statybos produktas, esantis ES rinkoje, būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jis bus panaudotas, atitiktų esminius reikalavimus, ir kad tokie produktai į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką būtų tiekiami be jokių apribojimų.
 
Įgyvendinant Lietuvos nacionalinius teisės aktus, įteisinančius 89/106/EEC Direktyvą, siekiama užtikrinti, kad esantis Lietuvos rinkoje statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, paženklintas nustatyta tvarka ir galėtų būti tiekiamas į Lietuvos ir bet kurios ES šalies rinką be jokių apribojimų.
 
Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniųjų standartų ar Europos techninio liudijimo reikalavimus. Reikalavimus metaliniams dūmtraukiams nustato darnieji Europos standartai EN 1856-1:2009 ir EN 1856-2:2009. Kadangi minėtų standartų taikymo ES šalyse pereinamasis laikotarpis jau pasibaigęs, visi šiems darniesiems standartams prieštaraujantys nacionaliniai standartai paskelbiami negaliojančiais. Šie standartai nustato ypač svarbius mechaninio atsparumo ir stabilumo, atsparumo ugniai, higienos, sveikatos, saugaus naudojimo, ilgaamžiškumo reikalavimus dūmtraukiams, o taip pat išdėsto dūmtraukių atitikties įvertinimo, ženklinimo ir gaminį lydinčios dokumentacijos reikalavimus.
 
Darnieji standartai EN 1856-1:2009 ir EN 1856-2:2009 metaliniams dūmtraukiams nustato "2+" atitikties įvertinimo sistemą, pagal kurią iškelti sekantys uždaviniai dūmtraukių gamintojui ir notifikuotai įstaigai:
 
Gamintojo uždaviniai
Gamybos kontrolės sistemos įdiegimas
Pradinių tipinių bandymų atlikimas
Notifikuotos įstaigos uždaviniai
Pradinis gamyklos ir įdiegtos gamybos kontrolės sistemos patikrinimas
Nuolatinė gamybos kontrolės sistemos priežiūra ir įvertinimas

 

UAB „Vilpros pramonė" vykdydama minėtų standartų reikalavimus:
  • Lietuvos ir užsienio laboratorijose atliko savo gaminamų dūmtraukių privalomuosius pradinius tipo bandymus. Šiose laboratorijose nustatytos temperatūros, slėgio, sandarumo, atsparumo kondensato poveikiui, korozijos klasės. Bandant buvo nustatyti leistini atstumai iki degių medžiagų, atsparumas vėjo apkrovai, stipriai tempiant ir gniuždant.
  • gamykloje įdiegė gamybos kontrolės sistemą. Gamyklos kontrolės sistema - visuma priemonių ir veiksmų, kuriais gamintojas užtikrina nuolatinę gaminamų produktų atitiktį. Gamybos kontrolės sistemą sudaro procedūros, reguliarios patikros, testai ir įvertinimai žaliavų ir kitų įeinančių medžiagų ar komponentų, įrengimų, gamybos proceso, užbaigtos produkcijos.
 
Notifikuota įstaiga „Statybos produkcijos sertifikavimo centras" (SPSC), įvertinusi privalomųjų bandymų rezultatus bei įdiegtos gamybos kontrolės sistemos veiksmingumą, bendrovei išdavė „Gamybos kontrolės sistemos sertifikatus" bei atlieka nuolatinę gamybos kontrolės sistemos priežiūrą ir įvertinimą.
Gavusi gamybos kontrolės sistemos sertifikatus mūsų bendrovė įgijo teisę deklaruoti gaminamų dūmtraukių atitiktį nustatytiems reikalavimas bei juos ženklinti „CE" ženklu. Tai leidžia be kliūčių mūsų gaminamus dūmtraukius eksportuoti į bet kurią Europos Sąjungos valstybę.